Poznati datumi upisa u prve razrede srednjih škola ŽZH

Napisao/la  www.iks-portal.info
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke donijelo je odluku o upisu učenika u prve razrede srednjih škola u školskoj 2021./2022. godini.

U navedenoj Odluci, između ostalog, stoji da se u prvi razred srednje škole upisuju učenici koji su završili osnovnu školu i koji do 1. rujna tekuće kalendarske godine nemaju navršenih 17 godina.

Upis će se vršiti u dva upisna roka - ljetni i jesenski.

Prijava učenika za upis tijekom ljetnog upisnog roka je 28. i 29. lipnja, odnosno za glazbene i druge škole sa posebnom provjerom sposobnosti 29. lipnja, dok je 26. kolovoza prijava u jesenskom upisnom roku.

Na temelju članka 52. Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke" broj 9/06 i 6/20) članka 52. Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi  ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 20/17), ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa donosi

ODLUKU

o upisu učenika u prve razrede srednjih škola

 za školsku 2021./2022. godinu

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(Predmet odluke)

 • Predmet ove odluke je upis učenika u prve razrede srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke, za školsku 2021./2022. godinu.
 • U prvi razred srednje škole upisuju se učenici koji su završili osnovnu školu i koji do 1. rujna tekuće kalendarske godine nemaju navršenih 17. godina.

Članak 2.

(Rodna neutralnost izraza)

Izrazi koji se koriste u ovoj odluci i propisima na temelju kojih se ona donosi, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u muškom i ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

POGLAVLJE II.

ROKOVI

Članak 3.

(Podjela upisnog roka)

Upis u prve razrede srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke za školsku 2021./2022. godinu podijeljen na dva upisna roka.

Članak 4.

(Ljetni upisni rok)

 • Ljetni upisni rok utvrđuje se na sljedeći način:
 1. lipnja i 29. lipnja 2021. godine od 8:00 – 14:00 sati, prijava učenika za srednje škole koje ne zahtijevaju prethodno vršenje posebnih provjera sposobnosti
 2. lipnja 2021. godine, od 8:00 – 14:00 sati, prijava učenika za glazbene škole i ostale srednje škole koje prethodno vrše posebne provjere sposobnosti.
 • Objava rezultata upisa ljetnog upisnog roka (rang – lista) vrši se na školskoj oglasnoj ploči najkasnije do 1. srpnja 2021. godine do 10:00 sati.
 • Upis učenika svih srednjih škola vrši se u školama 2. srpnja 2021. godine u trajanju od 8:00 do 12:00 sati.

Članak 5.

(Jesenski upisni rok)

 • Jesenski upisni rok formira se objavom nepopunjenih upisnih mjesta najkasnije do 16. kolovoza 2021. godine.
 • Učenici koji se prijavljuju u škole s nepopunjenim upisnim mjestima svoju prijavu podnose dana 24. kolovoza 2021. godine od 8:00 do 12:00 sati.
 • Objava rezultata upisa jesenskog upisnog roka vrši se na školskoj oglasnoj ploči najkasnije do 25. kolovoza 2021. godine do 12:00 sati.
 • Upis učenika jesenskog upisnog roka vrši se u školama 26. kolovoza 2021. godine od 8:00 do 12:00 sati.

POGLAVLJE III.

BODOVNI PRAGOVI I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Članak6.

(Bodovni pragovi)

 • Potreban broj bodova za upis učenika u četverogodišnja zanimanja određen je na sljedeći način:
 1. 45 bodova – minimalan broj bodova za upis u gimnazije
 2. 36 bodova – minimalan broj bodova za upis u smjer građevinski tehničar i agro-turistički tehničar
 3. 42 boda – minimalan broj bodova za upis u sva ostala četverogodišnja zanimanja
 4. izravan upis ostvaruju učenici djeca invalida Domovinskog rata sa minimalnim stupnjem invaliditeta od 70%, uz uvjet postojanja minimalnog broja propisanih bodova za određeno zanimanje.
 • Učenik se neovisno o vrsti upisnog roka može natjecati samo unutar jedne škole odnosno vrste programa te uz prijavu prilaže svjedodžbe u izvorniku. Iznimno, učenik se može natjecati odnosno prijaviti za upis u glazbeni ili likovni program na temelju ovjerenih preslika dokumenata ukoliko se istovremeno prijavljuje za upis u neku drugu srednju školu.

Članak 7.

(Prijavna dokumentacija)

 • Prilikom prijave na upis u prvi razred srednje škole učenik prilaže:
 1. Prijavni obrazac za upis
 2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list
 3. Svjedodžbu o završenom sedmom, osmom i devetom razredu osnovne škole
 4. Rješenje ovlaštenog gradskog/općinskog ureda društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi,rješenje o razvrstavanju ili mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju, kojima se utvrđuju programi primjereni psihofizičkom stanju učenika i njegovim potrebama
 5. Mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju nadležnog Zavoda za zapošljavanje (za učenike sa zdravstvenim teškoćama – učenike s invaliditetom)
 6. Potvrda od ministarstva nadležnog za branitelje, za učenike djecu invalida Domovinskog rata (minimalnog stupnja invaliditeta iznad 70%)
 7. Priznanja, uvjerenja i nagrade po osnovi sudjelovanja na natjecanjima.
 • Sva dokumentacija izuzev svjedodžbi iz točke c) stavka (1) ovog članka prilaže se u izvorniku ili u obliku ovjerenih preslika.

POGLAVLJE IV.

OPĆI I POSEBNI KRITERIJI UPISA

Članak 8.

(Opći kriteriji izbora učenika)

 • Izbor učenika za upis vrši se vrednovanjem uspjeha iz osnovne škole te iskazanih sklonosti i sposobnosti učenika kad to zahtijeva priroda programa.
 • Uspjeh iz osnovne škole obuhvaća:
 1. opći uspjeh u osmom i devetom razredu osnovne škole
 2. uspjeh iz relevantnih predmeta u osmom i devetom razredu osnovne škole.

Članak 9.

(Utvrđivanje rang lista učenika)

 • Rang lista učenika utvrđuje se zbrajanjem školskih ocjena.
 • Najveći mogući broj bodova za gimnazije, tehničke i srodne četverogodišnje škole iznosi 60 (za odličan opći uspjeh i ocjene odličan iz pet relevantnih predmeta u osmom i devetom razredu), dok je najmanji mogući broj bodova za 24 (za ocjenu dovoljan iz svih 12 predmeta).
 • Najveći mogući broj bodova u trogodišnjim programima je 50 (za odličan opći uspjeh i ocjene odličan iz četiri relevantna predmeta u osmom i devetom razredu), dok je najmanji broj bodova 20 (za ocjenu dovoljan iz svih 10 predmeta).
 • Ukoliko dva ili više učenika imaju jednak zbroj ocjena, prednost ima učenik s boljim uspjehom iz jednog ili dva najvažnija predmeta za odgovarajuću vrstu škole odnosno programa. Za daljnju diferencijaciju učenika škola mora izraziti opći uspjeh iz osmog i devetog razreda u decimalama, a ukoliko ni takvo vrednovanje ne dovodi do diferencijacije vrednuje se uspjeh iz sedmog razreda osnovne škole.

Članak 10.

(Vrednovanje učenikova sudjelovanja na natjecanjima)

 • Učenik koji je na međužupanijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za izbor učenika u pojedine škole ostvario uspjeh s osvojenim prvim, drugim ili trećim mjestom, upisuje se izravno u odabranu školu odnosno program.
 • Ukoliko učenik ne koristi pravo izravnog upisa, sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i vještina iz relevantnih predmeta povećava ukupan broj bodova za upis za:
 1. pet bodova – ako je učenik na međužupanijskom natjecanju ili susretu, ili na središnjem državnom natjecanju ostvario uspjeh s osvojenim prvim do petim mjestom odnosno sudjelovao je na međunarodnim natjecanjima znanja
 2. tri boda – ako je učenik sudjelovao na međužupanijskom natjecanju ili susretu, ili na središnjem državnom natjecanju, odnosno dobio priznanje za sudjelovanje (bez obzira na osvojeno mjesto).
 • Pod natjecanjem iz znanja i vještina koje se vrednuju za upis u srednje škole podrazumijevaju se sva natjecanja koja se provode postupkom odabira najboljih učenika, u pravilu završnih razreda osnovne škole (na razini razreda, škole, općine, županije ili države) i to pod nadzorom stručnih povjerenstava verificiranih od Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke. Ako je učenik sudjelovao na više natjecanja ili na natjecanjima iz više područja relevantnih za program u koji se upisuje, vrednuje mu se samo jedan (najpovoljniji postignuti) rezultat.
 • U slučajevima učeničkih postignuća koja nisu definirana ovom odlukom a koja predstavljaju nagradu odnosno priznanje vezano za program u koji se učenik upisuje, odluku o njihovom vrednovanju donosi ravnatelj škole.

Članak 11.

(Prijava učenika s teškoćama u razvoju ili invaliditetom)

 • Učenik s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na izravan upis na temelju:
 1. rješenja nadležnog gradskog/općinskog odjela društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi
 2. rješenja o razvrstavanju
 3. mišljenja službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje kojim se utvrđuje program primjeren učenikovim sposobnostima i potrebama
 • Učenik s invaliditetom može do prvog upisnog roka pribaviti mišljenje Službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje o programima, odnosno zanimanjima koja su primjerena njegovim preferencijama i sposobnostima. Učenik s invaliditetom prijavljuje se na natječaj u prvom upisnom roku u skladu s mišljenjem Službe za profesionalnu orijentaciju koje obvezno prilaže na natječaj.
 • Ukoliko učenik s invaliditetom ne ostvari upis u redovnom postupku izbora učenika u prvom upisnom roku prilikom kojeg je priložio mišljenje Službe za profesionalnu orijentaciju, učenika će u odgovarajući program odnosno školu rasporediti općinski/gradski odjel za društvene djelatnosti.

Članak 12.

(Prijava učenika sa završenim obrazovanjem u inozemstvu)

 • Učenik koji je osmi i/ili deveti razred osnovne škole završio u inozemstvu, natječe se za upis u srednju školu na temelju svjedodžbi i rješenja o priznavanju inozemnih obrazovnih isprava koja izdaje Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke.
 • Ukoliko učenik iz stavka (1) ovog članka nije u svom osnovnoškolskom obrazovanju u inozemstvu imao neki od nastavnih predmeta relevantnih za utvrđivanje uspjeha ili broja bodova za upis u srednju školu, za taj predmet uzima se u obzir ocjena općeg uspjeha učenika.
 • Ukoliko učenik ne može na vrijeme podnijeti zahtjev za priznavanje/izjednačavanje inozemnih obrazovnih isprava za svjedodžbe stečene u inozemstvu, natječe se za upis u školu na temelju svjedodžbi koje je stekao u inozemstvu bez rješenja o priznavanju inozemnih obrazovnih isprava koja izdaje nadležna institucija stavka (1) ovog članka, uz obvezu dostavljanja tog rješenja školi naknadno, a najkasnije do posljednjeg dana mjeseca rujna 2021. godine.
 • Učenici strani državljani u srednju školu upisuju se uz posebnu suglasnost Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke uz uvjet da u školi postoje slobodna upisna mjesta.

Članak 13.

(Zdravstveni rizici)

 • Pojedina zanimanja i programi mogu nositi zdravstvene rizike i kontraindikacije koje može izazvati pohađanje određenih programa te su škole dužne o takvim rizicima i kontraindikacijama obavijestiti učenike i roditelje/skrbnike ističući ih na oglasnoj ploči i ostalim vlastitim sredstvima priopćavanja.
 • Ukoliko se učenik upisuje u program unatoč znanju o postojanju zdravstvenog stanja koje nije u skladu s uvjetima pohađanja određenog programa, rizik i odgovornost za mogućnost završetka školovanja i zapošljavanja preuzima učenik i roditelj/skrbnik.
 • Za upis u pojedine programe škola će u skladu s posebnim propisima, zatražiti od učenika, kao uvjet za upis i liječničku potvrdu o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za pohađanje programa željenog zanimanja.

POGLAVLJE V.

OBRTNIČKE ŠKOLE

Članak 14.

(Izbor učenika za upis u obrtničke škole)

 • Izbor učenika za upis u obrtničke škole temelji se na:
 1. zdravstvenoj sposobnosti učenika za obavljanje poslova i radnih zadaća, koja se dokazuje zdravstvenom svjedodžbom, pribavljenom od strane liječnika medicine rada, a koja ne smije biti starija od šest mjeseci
 2. sposobnosti učenika sagledati praktična znanja i vještine u programu zanimanja, a koja se utvrđuje kod obrtnika koji primi učenika na naukovanje ili u obrtničkoj školi koja organizira cjelovito obrazovanje iz teoretskih i praktičnih sadržaja nastavnog plana i programa.
 • Provjera sposobnosti kod obrtnika ili u obrtničkoj školi može se obaviti u devetom razredu ili nakon završenog osnovnog obrazovanja.
 • Po utvrđenju sposobnosti učenika, obrtnik ili obrtnička škola sklapa ugovor o naukovanju s učenikom, odnosno njegovim roditeljima/skrbnicima, koji se sklapa u četiri istovjetna primjerka od kojih se jedan odmah, nakon upisa učenika u školi registrira u ovlaštenoj obrtničkoj udruzi.

Članak 15.

(Prijava učenika i izrada rang liste)

 • Učenik može na jednoj prijavnici odabrati jedan od tri obrtnička programa koji postoje u školi u koju se prijavljuje.
 • Rang lista učenika dobiva se zbrajanjem ocjena općeg uspjeha iz osmog i devetog razreda osnovne škole te ocjena iz relevantnih predmeta kao dodatnog kriterija.
 • Rang lista utvrđuje se nakon isteka roka za prijavljivanje, a na popis ulaze i učenici koji nisu pribavili ugovor o naukovanju i liječničku svjedodžbu ako su prijavnici priložili ostalu traženu dokumentaciju.
 • Učenici koji su uz prijavnicu prilože svu potrebnu dokumentaciju upisuju se neposredno nakon prvog upisnog roka, dok se za one koji još nemaju ugovor o naukovanju i liječničku svjedodžbu rezerviraju upisna mjesta dok se ne pribavi potrebna dokumentacija, a najkasnije do 1. rujna 2021. godine, pod uvjetom da su u roku školi predali svu potrebnu dokumentaciju za upis.
 • Prednost pri upisu pod jednakim uvjetima imaju djeca čiji roditelj/-i imaju organiziran obrt i koja nastavljaju obrazovanje u programu zanimanja u sklopu kojeg roditelj/-i imaju organiziran obrt, što dokazuje uvjerenjem (potvrdom) ovlaštenog udruženja obrtnika u obrtu koji obavlja učenikov roditelj/-i.

POGLAVLJE VI.

Članak 16.

(Elementi koji se ocjenjuju prilikom izbora učenika)

 • Elementi koji se ocjenjuju prilikom izbora učenika u pojedine programe odnosno škole su sljedeći:

a) GIMNAZIJE:

 1. Opća gimnazija - hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest i zemljopis

b) TEHNIČKE I SRODNE ŠKOLE:

 1. Strojarstvo i promet - hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura
 2. Elektrotehnika - hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura
 3. Ekonomija i trgovina - hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest, zemljopis
 4. Poljoprivreda - hrvatski jezik, matematika, kemija, biologija, tehnička kultura
 5. Graditeljstvo - hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura
 6. Farmaceutski tehničar - hrvatski jezik, strani jezik, biologija, kemija i fizika
 7. Medicinski tehničar - hrvatski jezik, strani jezik, biologija, kemija i fizika

c) UMJETNIČKI PROGRAM:

 1. Učenik koji je završio osnovno glazbeno obrazovanje ili II. pripremni razred srednje škole upisuje se u I. razred četverogodišnjeg, srednjoškolskog glazbenog programa nakon uspješno položenog klasifikacijskog ispita po određenim kriterijima (dobro poznavanje temeljne glazbene struke i solfeggia te bodovanje odgovarajućih ocjena iz prethodnih razreda glazbene škole). Za upis glazbeno-teorijskog programa za solfeggio je potrebno i određeno znanje iz sviranja glasovira. Prednost imaju kandidati s boljim prosjekom bodova.
 2. Učenik koji nije pohađao osnovnu glazbenu školu upisuju prvi pripremni razred srednje glazbene škole, nakon prijemne audicije s ispitom sluha, glazbene memorije i ritma. Za upis u pripremne razrede nije potrebno imati završenu općeobrazovnu osnovnu školu.

d) INDUSTRIJSKE I SRODNE ŠKOLE (u trajanju od 3 godine):

 1. Strojarstvo - hrvatski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura
 2. Elektrotehnika - hrvatski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura
 3. Ekonomija i trgovina - hrvatski jezik, strani jezik, matematika, zemljopis
 4. Elektroinstalater - hrvatski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura
 5. Klesarstvo - hrvatski jezik, strani jezik, matematika, tehnička kultura
 6. Kuhari - hrvatski jezik, strani jezik, povijest, kemija
 7. Konobari - hrvatski jezik, strani jezik, povijest, kemija
 8. Frizeri - hrvatski jezik, biologija, kemija, likovna kultura
 9. Vozači motornog vozila - hrvatski jezik, strani jezik, matematika, tehnička kultura

e) OBRTNIČKE ŠKOLE:

 1. Strojarstvo/strojarska, energetika, mehanika, metalurgija i elektronika - matematika, fizika, tehnička kultura
 • Navedeni predmeti boduju se pri izboru učenika, a podvučeni predmeti presudni su ukoliko dva ili više učenika imaju jednak broj bodova.
 • Planirani broj učenika za upis umanjit će se za broj učenika koji će eventualno ponavljati prvi razred.

Članak 17.

(Završne odredbe)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se i u Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke.

Na temelju članka  52. Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke», broj 20/17) i članka 25 Zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 22/13) ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke donosi 

PLAN UPISA UČENIKA U I. RAZRED SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2021./2022. GODINU ŽZH

R.Br.

Mjesto

Škola

Zanimanje

Trajanje

programa

Broj

odjela

Broj

učen.

Ukupno

učenika

1.         

Ljubuški

Srednja strukovna škola Ruđera Boškovića

Ekonomist

4 god.

1

30

210

Ekonomski tehničar (EU VET)

4 god.

1

30

Tehničar za mehatroniku

4 god.

1

30

Medicinska sestra / tehničar

4 god.

1

30

Agroturistički tehničar

4 god.

1

30

Kuhar

3 god.

½

15

Konobar

3 god.

½

15

Stolar

3 god.

1

30

2.         

Ljubuški

Gimnazija Ljubuški

Gimnazija (opća)

4 god

3

90

90

3.

Grude

Srednja škola

Antuna Branka Šimića

Gimnazija (opća)

4 god.

3

90

300

 

Ekonomski tehničar

4 god.

1

30

Građevinski tehničar

4 god.

½

15

Geodetski tehničar

4 god.

½

15

Farmaceutski tehničar

4 god

1

30

Komercijalni tehničar

4 god

1

30

Medicinska sestra

4 god

2

60

Kuhar

3 god

½

15

Konobar

3 god

½

15

4.

Široki Brijeg

Srednja strukovna

škola

Široki Brijeg

Tehničar za mehatroniku

4 god.

1

30

210

Elektrotehničar

4 god.

1

30

Računalni tehničar za strojarstvo

4 god.

1

30

Ekonomist

4 god.

1

30

Tehničar za logistiku i špediciju

4 god.

1

30

Frizer

3.god.

1

30

Elektroinstalateri

3.god.

1

30

5.

Široki Brijeg

Gimnazija fra Dominika Mandića Široki Brijeg

Gimnazija (opća)

4 god.

5

150

150

6.

Posušje

Gimnazija

 fra Grge Martića

Gimnazija ( opća)

4 god.

3

90

 

90

 

7.

Posušje

Srednja strukovna škola

Posušje

Ekonomist

4 god.

1

30

210

Farmaceutski tehničar

4 god.

1

30

Elektrotehničar

 4 god.

1

30

Računalni tehničar u strojarstvu

 4 god.

1

30

CNC operater

 3 god.

1

30

Kuhar

3 god.

½

15

Konobar

3 god.

½

15

Frizer

3.god.

1

30

Ukupno Županija Zapadnohercegovačka

42

 

1260

U planiranom broju učenika za upis su i učenici koji imaju pravo ponoviti prvi (I.) razred.

Detalji o rokovima i kriterijima za upis učenika objavljeni su u «Večernjem listu» 2021. godine, a biti će objavljeni u «Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke» te istaknuti na oglasnim pločama škole.

Široki Brijeg, 17. lipnja 2021. godine

Pročitano 963 puta